Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Regulamin zakupów w sklepie FIRMY ANPO

Uwaga. Ze względu na ryzyko kryzysu związanego z Koronawirusem w przypadku zaostrzenia się sytuacji która spowoduje problemy z dostawami towaru z zagranicy, sprzedający informuję iż dostarczenie  zakupionych towarów oraz terminy montaży basenów mogą zostać opóźnione.

§1
Słowniczek:

Sprzedający - Andrzej Pogonowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
ANPO Andrzej Pogonowski w Kłaju (adres: Kłaj 454, 32-015 Kłaj, NIP: 683-000-41-48).
Sklep ANPO - strona internetowa: www.anpo.pl, na której prezentowane są
towary dostępne w ofercie Sprzedającego, przy czym Sprzedający zastrzega, że opisy
Towarów zamieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy
sprzedaży Towarów ze Sprzedającym.
Kupujący - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca ze Sprzedającym umowę sprzedaży
Towaru lub Towarów.
Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną zawierający ze Sprzedającym umowę
sprzedaży, niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Towar - rzecz ruchoma, oferowana przez Sprzedającego w Sklepie ANPO - konstrukcje
basenowe, zadaszenia basenowe, akcesoria basenowe, chemia do dezynfekcji wody w
basenach.
Montaż - usługa posprzedażna w postaci montażu zakupionej konstrukcji basenu, dostępna przy
wyborze przez Klienta sposobu dostawy w postaci dostawy przez Sprzedającego z
Montażem. Usługa jest bezpłatna.Przed rozpoczęciem montażu klient zobowiązany jest podpisać oświadczenie przed montażowe.Klient który zakupił basen musi być osobiście w dniu montażu.

Oświadczenie między innymi zawiera potwierdzenie że  klient posiada prawo do terenu gdzie będzie  zamontowany basen,oraz że odpowiada za: zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z przepisami bhp,przygotowanie terenu zgodnie z instrukcją otrzymaną od sprzedającego,otrzymania dalszych instrukcji wykończenia basenu jak i obsługi.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady nabywania Towarów od Sprzedającego w
Sklepu ANPO.
2. Dane kontaktowe Sprzedającego:
• Adres: Kłaj 454, 32-015 Kłaj,
• Tel. 603 760 376,
• Tel. 667 412 292,
• Adres e-mail: biuro@f-anpo.pl.
• Sprzedający do kontaktów z Kupującymi wykorzystuje stronę internetową:
www.baseny-f-anpo.pl, pocztę elektroniczną, telefon, fax.


§2
Zawarcie umowy sprzedaży:
1.Umowę sprzedaży Towarów ze Sprzedającym można zawrzeć poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym.
2.W celu zawarcia umowy sprzedaży Towarów ze Sprzedającym Kupujący wybiera
Towar, którego opis podany jest w Sklepie ANPO, a następnie kontaktuje się
telefonicznie ze Sprzedającym w celu ustalenia dostępności Towaru.
3. Umowa zostaje zawarta w chwili otrzymania kompletnego Formularza
zamówienia przez Sprzedającego.
4. Aby złożyć zamówienie konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu
poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, znajdującego się na Formularzu
zamówienia.
5. W przypadku kompletów basenowych z montażem konstrukcji po otrzymaniu
zamówienia oraz płatności, kupujący otrzyma instrukcję przygotowania terenu pod
konstrukcję basenu. W tym przypadku Sprzedający zakupi oraz przechowa nieodpłatnie
zamówiony produkt na własny koszt do momentu ustalonego montażu.

§3

Płatność

1.Ceny Towarów są cenami brutto (zawierają w sobie podatek VAT) i podane są w
Sklepie ANPO wraz z opisem Towaru.
2.Cena Towaru nie zawiera kosztów dostawy Towarów (nie dotyczy kompletów
basenowych z montażem). Koszty te zostaną podane Kupującemu po dokonaniu przez
niego wyboru sposobu dostawy i będą uzależnione od wybranego sposobu dostawy,
gabarytów i wagi Towaru.
3.Sprzedający oferuje Kupującym następujące sposoby płatności:
• przelew bankowy na rachunek Sprzedającego: mBank 46 1140 2004 0000 3402 7388 6987;
• za pobraniem - u kuriera dostarczającego Towar;
• gotówką - przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedającego wskazanej w pkt. 2
niniejszego po wcześniejszym ustaleniu ze sprzedającym Regulaminu.

• poprzez serwis PayU - płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayU, również za pomocą kart płatniczych.

Zakup basenu z  montażem.


4.Przy wyborze opcji dostawy z usługą Montażu,
a. Kupujący dokonuje płatności przelewem bankowym na rachunek Sprzedającego.
Termin płatności zostanie ustalony indywidualnie, niemniej jednak będzie to termin
przed rozpoczęciem Montażu.
b. Jeżeli Kupujący złożył wcześniej zamówienie i zadatkował komplet basenowy reszta
płatność do 100% musi być dokonana w ten sposób jaki kupujący zadeklarował na
zamówieniu to jest(płatność przelewem za produkt do 100% wartości musi wpłynąć
przelewem i być zaksięgowana na rachunku bankowym sprzedającego przed
wyjazdem z produktem na montaż do kupującego lub gotówką po dostarczeni
produktu kupującemu przed rozpoczęciem montażu.W przypadku zamówienia basenu na firmę lub montaż za granicą płatność do 100% odbywa się wyłącznie przelewem 5 dni przed ustalonym terminem montażu tak aby przelew był zaksięgowany na rachunku sprzedającego przed wyjazdem na montaż do kupującego.
c. Zakupiony komplet basenowy wraz z usługą montażu do momentu zapłaty jest
własnością sprzedającego. W przypadku jeżeli kupujący nie zapłacił za komplet
basenowy w terminie ustalonym ze sprzedającym, sprzedający zastrzega sobie
prawo do zabrania niezapłaconego towaru. zdemontowania konstrukcji basenu oraz
całego osprzętu. Za straty spowodowane w wyniku takiej sytuacji sprzedający obciąży
kupującego kosztami (transportu, kosztem części które po demontażu nie będą się
nadawały do powtórnego wykorzystania (wkład foliowy, ściana blaszana z wyciętymi
otworami na lampy których montaż klient zlecił). Na poczet takiej operacji zadatek nie
zostanie zwrócony. Elementy nienadające się do ponownej instalacji pozostaną u
klienta. Przed rozpoczęciem montażu kupujący jest zobowiązany podpisać oświadczenie przed montażowe odnośnie przygotowania terenu zabezpieczenia ternu BHP odpowiedzialności otrzymania instrukcji itp.Jeżeli kupujący chcę się zapoznać z treścią całego oświadczenia  przed złażeniem zamówienia, na prośbę kupującego sprzedający prześlę na e-maila cała treść oświadczenia.

Zakup basenu z montażem (orurowanie):

Jeżeli zestaw basenowy z usługą montażu zawiera w komplecie orurowanie basenu to oznacza że w zestawie znajduje się długość orurowania do podłączenia filtracji w bezpośrednim sąsiedztwie basenu max 1m od skimmera  ponad to będzie naliczona dopłata za każdy dodatkowy metr wykorzystanej rury.


8.W przypadku wyboru przelewu bankowego, jako sposobu płatności, Kupujący
zobowiązany jest do dokonania wpłaty za zamówiony Towar w ciągu 7 dni od dnia
zawarcia umowy sprzedaży Towaru. W przeciwnym wypadku zamówienie zostanie
anulowane.

9.Sprzedający ze względu na warunki atmosferyczne ma prawo nie wykonać  montażu w terminie ustalonym z kupującym w takim przypadku sprzedający z kupującym ustala kolejny termin.

10.Ze względu na to że basen jest w środku wykładany folią, kupujący musi się liczyć z tym że mogą w nie których miejscach  wystąpić nierówności (zmarszczki na foli) .

§4
Dostawa:
1. Sprzedający przystąpi do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty w przypadku
wybrania przelewu bankowego, jako sposobu płatności. Przy pozostałych sposobach
płatności Sprzedający przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po zawarciu
umowy sprzedaży Towaru.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 30 dni, nie dotyczy sytuacji , gdy Kupujący
wybiera opcję dostawy przez Sprzedającego z Montażem. W takim wypadku termin
realizacji zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Kupującym.
3. Sprzedający umożliwia następujące sposoby dostawy zamówionego Towaru, w
zależności od wyboru Kupującego:
• kurierem,
• odbiór osobisty,
• dostawa przez Sprzedającego z Montażem - dotyczy umowy sprzedaży basenu.
4. Kupujący dokonuje wyboru sposobu płatności i sposobu dostawy poprzez,
wypełniając Formularza zamówienia. Jeśli nie dokona stosownego wybór, Towar zostanie
wysłany automatycznie kurierem za pobraniem,
5. Odbiór osobisty jest możliwy w siedzibie Sprzedającego wskazanej w pkt. 2
niniejszego Regulaminu po uprzednim ustaleniu terminu ze Sprzedającym.
6. W przypadku wyboru dostawy przez Sprzedającego z Montażem konstrukcji basenu,
Kupujący jest zobowiązany do przygotowania terenu pod basen zgodnie z przesłaną mu
instrukcją tj. do dokonania wszelkich prac ziemnych, betoniarskich, murarskich, a po
dokonaniu Montażu także do wykończenia zewnętrznego basenu. Termin dostawy i
Montażu ustalany jest indywidualnie ze Sprzedającym. Kupujący jest odpowiedzialny za
wszelkie zgłoszenia, zezwolenia budowlane jeżeli takie są wymagane oraz za wybranie
miejsca w którym ma być basen wybudowany i jego przygotowanie zgodnie z instrukcją
którą kupujący otrzyma po zakupie basenu. Za prace przygotowawcze prace ziemne,
murarsko betoniarskie, budowlane, odwodnienie gruntu, podłącza elektryczne, prace
wykończeniowe: obróbka konstrukcji basenu zgodnie z instrukcją, wykonanie plaży wokół i
ostateczne uporządkowanie okolicy basenu odpowiedzialność ponosi Kupujący wraz z
wszystkimi konsekwencjami i kosztami. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za
skutki bezpośrednie lub pośrednie spowodowane nieprawidłowym przygotowaniem
terenu oraz obróbki postawionej konstrukcji lub szkody przez to spowodowanej. Kupujący
jest odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu Montażu zgodnie z przepisami BHP.
5. W przypadku, gdy Kupujący nie przygotuje zgodnie z instrukcją terenu do Montażu
konstrukcji basenu, Sprzedający nie przystąpi do jego Montażu. Sprzedający zastrzega
sobie prawo do wyznaczenia innego termin Montażu. W takim wypadku Kupujący jest
zobowiązany do poniesienia kosztów przyjazdu ekipy na powtórny termin
Montażu 600zł netto + 1zł netto za każdy przejechany kilometr liczony w obydwie strony liczony od
siedziby sprzedającego do miejsca montażu u kupującego.
6. Sprzedający zastrzega, że w przypadku wyboru opcji dostawy z Montażem, po
dokonaniu zamówienia jednak nie później niż w terminie 7 dni, Kupujący jest
zobowiązany do wpłacenia ustalonego w zamówieniu zadatku. W przypadku
wykorzystania prawa odstąpienia od umowy o którym mowa w pkt. niniejszego
Regulaminu, przez Konsumenta, Sprzedający zachowa zadatek jako kara umowna.
7. W cenie przesyłki kurierem zawiera się zapakowanie przesyłki w większych
gabarytach euro paleta jaki również ubezpieczenie przesyłki. Na prośbę Klienta
Sprzedający zobowiązuje się do przesłania potwierdzenia nadania przesyłki: skanu lub
faksem.
8. Przy dostawie kurierem po dostarczeniu przesyłki prosimy o dokładne
sprawdzenie stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki w
transporcie prosimy o sporządzenie protokołu uszkodzenia przesyłki lub nie
przyjmowanie przesyłki. Przed wysłaniem przesyłki każdy towar jest dokładnie
sprawdzany cała czynność jest pod okiem monitoringu.

§5
Prawo odstąpienia
1. Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w
terminie 14 dni od ich dostawy.
2. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument musi wysłać na piśmie
oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru na adres siedziby
Sprzedającego podany w pkt. 2 niniejszego Regulaminu. Konsument może wykorzystać
wzór formularza odstąpienia stanowiący załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta.(Dz.U. z 2014 r. Poz. 827).
3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia jest on
zobowiązany do zwrotu zamówionego Towaru w terminie 14 dni od dnia, w którym
odstąpił od umowy sprzedaży Towaru. Konsument poniesie bezpośrednie koszty zwrotu
rzeczy.
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące
wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5. Prosimy o odpowiednie zapakowanie zwracanego Towaru, tak aby uniknąć jego
uszkodzenia w transporcie.
6. Sprzedający zwróci Konsumentowi, niezwłocznie - najpóźniej w terminie 14 dni o
odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, wszystkie dokonane przez Konsumenta
płatności, za wyjątkiem zadatku, o którym mowa §2 pkt 6 niniejszego Regulaminu.
7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny
sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wyboru
sposobu płatności innego niż przelew bankowy prosimy o wypełnienie formularza
wyrażenia zgody na zwrot płatności przelewem bankowym, poprzez wypełnienie
stosownego formularza, załączonego przez nas do dostarczanego Towaru i przesłania go
wraz z odsyłanym Towarem.
8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w wypadku, gdy zamówionym
Towarem jest basen po dokonaniu jego montażu ze względu na jego nierozłączne
połączenie zgodnie z art. 38 pkt 6 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta.(Dz.U. z 2014 r. Poz. 827), który stanowi, że prawo odstąpienia nie
przysługuje, gdy: „(...) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami”.
9. Inne sytuacje, gdy Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia to przypadki
zawarcia następujących umów:
• o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
• w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy;
• w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
• w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
• w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
• w których Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
• w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu;
• o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
• zawartych w drodze aukcji publicznej.

§6
Reklamacje i gwarancje
1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Kupującym rzeczy bez wad.
2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli dostarczony Towar
ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), chyba że Kupujący wiedział o wadzie w chwili
zawarcia umowy, a wada ujawni się w terminie dwóch lat od daty dostawy Towaru.
Sprzedający wyłącza odpowiedzialność wobec Kupujących niebędących Konsumentami.
3. Kupujący, wykonujący prawa z rękojmi (dalej zwane: Reklamacją) może:
• złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że
Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni
Towar na wolny od wad albo wadę usunie;
• zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady - Sprzedający
może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do
zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Kupującego jest
niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do
zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
4. Aby wykonać prawo z rękojmi Kupujący jest zobowiązany do przesłania
stosownego pisma, wskazującego wadę Towaru i żądania Kupującego, na adres
siedziby Sprzedającego określony w §1 pkt.2 niniejszego Regulaminu. Do pisma muszą
być dołączone dokładne zdjęcia wady.
5. Sprzedający dołoży wszelkich starań aby rozpatrzyć Reklamację w terminie jak
najszybszym, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego
pisma. Sprzedający poinformuje pisemnie lub poprzez e-mail o sposobie załatwienia
Reklamacji.
6. W przypadku Reklamacji, gdy konieczne jest dostarczenie wadliwego Towaru do
siedziby Sprzedającego, określonej w §1 pkt.2 niniejszego Regulaminu, Klupujący
dostarczy ten Towar na koszt Sprzedającego po wcześniejszym ustaleniu ze
Sprzedającym warunków transportu.
7. Poza wskazaną powyżej procedurą rozpatrywanie reklamacji, nie istnieją żadne
inne pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
8. Towary objęte są gwarancją konsumencką 2 lata  przy zakupie na działalność gospodarczą 1 rok.
(uszczelki, złączki, zaciski) nie podlegają gwarancji. chyba że zostało inaczej ustalone ze
sprzedającym wszelkie zmiany muszą być potwierdzone na piśmie.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz ich następstw.

9.W basenach typu kanadyjskiego mogą czasami wystąpić przymarszczenia  foli  w szczególności przy grubszych foliach.

10.Sprzedający nie udziela gwarancji " dor to dor " wszelkie naprawy odbywają się wyłącznie w siedzibie firmy sprzedającego.

Produkt dnia
Promocje
Stojak pod panel solarny 4,5x1,2m (5,4m2)
Stojak pod panel solarny 4,5x1,2m (5,4m2)
560,00 zł 530,00 zł
szt.
Filtracja piaskowa 3,8m3/h SWING
Filtracja piaskowa 3,8m3/h SWING
530,00 zł 460,00 zł
szt.
Zwijarka przejezdna  Szerokość wałka 3,7 - 5,4m
Zwijarka przejezdna Szerokość wałka 3,7 - 5,4m
1 499,00 zł 1 299,00 zł
szt.
Zwijarka przejezdna  Szerokość wałka 5,4 - 7,1m
Zwijarka przejezdna Szerokość wałka 5,4 - 7,1m
1 599,00 zł 1 399,00 zł
szt.
Basen DUBAJ 3,6/1,2m Z2 Biały
Basen DUBAJ 3,6/1,2m Z2 Biały
2 499,00 zł 2 079,00 zł
szt.
Grill gazowy Char-Broil PROFESSIONAL 4400S
Grill gazowy Char-Broil PROFESSIONAL 4400S
3 300,00 zł 2 799,00 zł
szt.
Basen DUBAJ 4,6/1,2m Komplet+Filtracja+Pompa 8m3 Z3 BIAŁY
Basen DUBAJ 4,6/1,2m Komplet+Filtracja+Pompa 8m3 Z3 BIAŁY
3 999,00 zł 3 499,00 zł
szt.
Grill gazowy Char-Broil CONVECTIVE 440S
Grill gazowy Char-Broil CONVECTIVE 440S
2 200,00 zł 1 890,00 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl